06-51175420

Heb je vragen? Wil je gewoon even sparren? Of wil je weten wat het kost? Je mag me altijd bellen, mailen of appen.

06 - 51175420

Algemene voorwaarden

Algemeen

Mirian Rutten is opgericht door Mirian Rutten en is gevestigd te Oisterwijk. Mirian Rutten is ingeschreven bij KvK te Eindhoven onder nummer 67278752 Mirian Rutten richt zich op het coachen, het geven van opleidingen en workshops op het gebied van lichaamsbewustzijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Mirian Rutten en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Mirian Rutten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Mirian Rutten is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van de begeleiding van de klant. Voor overleg met derden in het belang van de klant, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Zie verder privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Mirian Rutten is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Mirian Rutten helpt de klant op weg in zijn of haar eigen ontwikkel- en leerproces.

Voorwaarden deelname activiteiten

  • De activiteiten van Mirian Rutten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  • Mirian Rutten behoudt zich het recht voor een cliënt of deelnemer te weigeren.
  • De aanmelding van activiteiten is definitief als de nodige persoonsgegevens en de betaling in het bezit zijn van Mirian Rutten.
  • Mirian Rutten behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
  • Mirian Rutten is gerechtigd de activiteiten te verschuiven naar een andere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de begeleidster en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen, dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
  • Mirian Rutten is niet verplicht verslagen over de activiteiten te sturen, tenzij anders afgesproken. Ook maakt ze geen (handelings)plan met doelen. Mocht de klant meer informatie of verslagen willen ontvangen, dan kunnen ze daar een afspraak voor maken. Hier zijn kosten aan verbonden die apart worden gefactureerd.

Kosten en vergoedingen

Voor de workshops en de opleiding van Mirian Rutten geldt het vastgestelde tarief. Als er een traject aangegaan wordt met Mirian Rutten dan zal dit traject altijd maatwerk zijn, tegen het dan geldende tarief (zie website of volgens afspraak).

Aanmelden en annuleren

Aanmelden gaat via het inschrijfformulier.

Bij deelname aan een studiedag of workshop geldt dat deze na opgave deelname niet meer geannuleerd kan worden. Wel mag altijd een ander dan de oorspronkelijke opgegeven persoon een cursusplaats innemen. Dit dient echter wel vooraf aan de organisatie gemeld te worden.

Bij deelname aan een opleiding geldt dat deze na opgave deelname na de wettelijke geldende bedenktermijn van 14 dagen niet meer kosteloos geannuleerd kan worden. Bij annulering na deze bedenktermijn tot 1 maand voor de start, is er een restitutie van 75% van de kosten. Bij annulering van opleiding 1 maand tot 2 weken voor de start, is er een restitutie van 50% van de kosten. Bij onaangekondigd niet verschijnen van de deelnemer of afmelding binnen 2 weken voor de start zijn de volledige kosten verschuldigd.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt men een factuur van Mirian Rutten. Men is verplicht het factuurbedrag voor de uiterlijke datum over te maken op rekening NL49 KNAB 0258 1864 45 t.n.v. Mirian Rutten te Oisterwijk. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Mirian Rutten een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, zal Mirian Rutten bij de tweede betalingsherinnering € 5,00 administratiekosten in rekening brengen. Wordt hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan zien wij ons
genoodzaakt de begeleiding op te schorten dan wel stop te zetten. De vordering wordt uit handen gegeven aan derden, waarbij de gemaakte kosten, conform de wet, volledig voor uw rekening zullen zijn.

© 2021 Mirian Rutten